STADGAR

 

STADGAR

 

för den ideella föreningen Marstrands segelsällskap, MSS,

med hemort i Marstrand, Kungälv kommun.

Bildad den 13/7 1931.

Stadgarna senast ändrade av årsmöte den 8/11 1980, den 14/11 2010, den 22/11 2015 och den 24/2 2019.


ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

 

1 § Ändamål

Föreningens ändamål är att verka för segelsporten samt samla sjösportens vänner och utövare.

Föreningen skall i sin verksamhet aktivt verka för en dopingfri idrott.


2 § Sammansättning

Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.


3 § Tillhörighet m m

Föreningen är medlem i Svenska Seglarförbundet (SSF) och är därigenom ansluten till Sveriges Riksidrottsförbund (RF). Föreningen tillhör dessutom specialidrottsdistriksförbundet (SDF) Västkustens seglarförbund, VKSF.

Föreningen är skyldig att följa nämnda organisationers stadgar, tävlingsregler och beslut fattade av överordnat idrottsorgan.

På begäran av Riksidrottsstyrelsen (RS) eller annan nämnd förbunds- eller distriktsförbundsstyrelse är föreningen skyldig att ställa föreningens handlingar till förfogande samt lämna dessa organ begärda uppgifter.


4 § Beslutande organ

Föreningens beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och styrelsen.


5 § Firmateckning

Föreningens firma tecknas av styrelsen eller, om styrelsen så beslutar, av två styrelseledamöter gemensamt eller av en eller flera särskilt utsedda personer.


6 § Verksamhets- och räkenskapsår

Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår omfattar tiden fr.o.m. den 1 januari t.o.m. den 31 december.


7 § Stadgetolkning m m

Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte är förutsedda i stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande årsmöte. I brådskande fall får frågan avgöras av styrelsen.

Medlem förbinder sig genom sitt medlemskap i föreningen att i fråga om tillämpning av dessa stadgar inte väcka talan vid allmän domstol. Tvist om tillämpning av stadgarna skall i stället avgöras i enlighet med vad som anges i 27 §.


8 § Stadgeändring

För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster.

Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen.


9 § Upplösning av föreningen

För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster.

I beslut om upplösning av föreningen skall anges dels att föreningens tillgångar skall användas till bestämt idrottsfrämjande ändamål, dels var den upplösta föreningens handlingar m.m. skall arkiveras t.ex. i folkrörelsearkiv eller motsvarande.


Beslutet, jämte bestyrkta kopior av styrelsens och årsmötets protokoll i ärendet, samt revisionsberättelse jämte balans- och resultaträkningar, skall omedelbart tillställas vederbörande Specialidrottsförbund.


FÖRENINGENS MEDLEMMAR

10 § Medlemskap

Medlemskap beviljas av styrelsen eller av den som styrelsen delegerat beslutanderätten till.

Styrelsen kan utse hedersledamot. Hedersledamot är befriad från alla årsavgifter till MSS.

Ansökan om medlemskap får avslås endast om det kan antas att vederbörande kommer att motarbeta föreningens ändamål eller intressen.

Beslut att avslå medlemsansökan skall fattas av styrelsen.

I beslutet skall skälen redovisas samt anges vad den medlemssökande skall iaktta för att överklaga beslutet. Beslutet skall inom tre dagar från dagen för beslutet skriftligen tillställas den som fått avslag på medlemsansökan.

Beslut om vägrat medlemskap får överklagas av den berörde inom tre veckor enligt reglerna i RF:s stadgar.


11 § Utträde

Medlem som vill utträda ur föreningen, skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen.

Medlem som inte har betalat medlemsavgift för två på varandra följande verksamhetsår får anses ha begärt sitt utträde ur föreningen. Medlemskapet upphör i sådant fall genom att personen avförs från medlemsförteckningen.


12 § Uteslutning m m

Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att denne har försummat att betala av föreningen beslutade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat föreningens intressen.

Beslut om uteslutning får begränsas till att omfatta viss tid. Sådan tidsbegränsad uteslutning får som mest omfatta sex månader från beslutsdagen.

Om tillräckliga skäl för uteslutning inte finns får föreningen i stället meddela medlemmen varning.

Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas utan att medlemmen inom viss tid, minst 14 dagar, fått tillfälle att yttra sig över de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts. I beslutet skall skälen redovisas samt anges vad medlemmen skall iaktta för överklagande. Beslutet skall inom tre dagar från dagen för beslutet skriftligen överlämnas till den berörde.

Beslut om uteslutning eller varning skall fattas av föreningens styrelse och får av den berörde överklagas inom tre veckor enligt reglerna i RF:s stadgar.


13 § Medlems rättigheter och skyldigheter

Medlem
● har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna,
● har rätt till information om föreningens angelägenheter,
● skall följa föreningens stadgar och beslut som fattats av föreningsorgan samt följa i 3 § nämnda organisationers stadgar, bestämmelser och beslut,
● har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen,
● skall betala medlemsavgift senast den tidpunkt styrelsen beslutar samt de övriga avgifter som beslutats av föreningen,
● har inte rätt att använda föreningens egendom i sin yrkesverksamma utövning såvida ej speciell överenskommelse om detta har träffats.


ÅRSMÖTET och EXTRA ÅRSMÖTE

14 § Tidpunkt, kallelse

Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, hålls före utgången av november månad på tid och plats som styrelsen bestämmer.

Kallelse till årsmötet skall av styrelsen senast två veckor före mötet tillställas medlemmarna, eller kungöras i ortspressen. Vidare skall kallelse jämte förslag till föredragningslista anslås på de för föreningarna gemensamma anslagstavlorna i Marstrand samt på klubbens hemsida. Har förslag väckts om stadgeändring, nedläggning eller sammanslagning av föreningen med annan förening eller annan fråga av väsentlig betydelse för föreningen eller dess medlemmar skall det anges i kallelsen.

Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelser, och inkomna motioner med styrelsens yttrande skall finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet. I kallelsen skall anges var dessa handlingar finns tillgängliga.


15 § Förslag till ärenden att behandlas av årsmötet

Såväl medlem som styrelsen får lämna förslag att behandlas av årsmötet.

Förslag från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet. Styrelsen skall till årsmötet avge skriftligt yttrande över förslaget.


16 § Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på årsmötet

Medlem som har betalat förfallna medlemsavgifter och under mötesåret fyller lägst 18 år samt hedersledamöter har rösträtt på mötet.

Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud.

Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet.


17 § Beslutsförhet

Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.


18 § Beslut och omröstning

Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering).

Med undantag för de i 8 § första stycket och 9 § nämnda fallen avgörs vid omröstning alla frågor genom enkel majoritet. Enkel majoritet kan vara antingen absolut eller relativ.

Val avgörs genom relativ majoritet. Med relativ majoritet menas att den (de) som erhållit högsta antalet röster är vald (valda) oberoende av hur dessa röster förhåller sig till antalet avgivna röster.

För beslut i andra frågor än val krävs absolut majoritet, vilket innebär mer än hälften av antalet avgivna röster.

Omröstning sker öppet. Om röstberättigad medlem begär det skall dock val ske slutet.

Vid omröstning som inte avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden vid mötet, om han är röstberättigad. Är han inte röstberättigad avgör lotten. Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra.

Beslut bekräftas med klubbslag.


19 § Valbarhet

Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem av föreningen. Arbetstagare inom föreningen får dock inte väljas till ledamot av styrelsen, valberedningen eller till revisor i föreningen.


20 § Ärenden vid årsmötet

Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras:
1) Fastställande av röstlängd för mötet.
2) Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3) Val av protokolljusterare och rösträknare.
4) Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
5) Fastställande av föredragningslista.
   a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,
   b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.
   c) Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
6) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
7) Fastställande av medlemsavgifter.
8) Fastställande av anslag till resebidrag för innevarande räkenskapsår.
9) Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
10) Val av
   a) föreningens ordförande för en tid av 1 år;
   b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år;
   c) 2 revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta
   d) 3 ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande;
11) Övriga frågor.

Beslut i fråga av större ekonomisk betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den
inte finns med i kallelsen till mötet.


21 § Extra årsmöte

Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte.

Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst en tiondel av föreningens röstberättigade medlemmar begär det. Sådan framställning skall avfattas skriftligen och innehålla skälen för begäran.

När styrelsen mottagit en begäran om extra årsmöte skall den inom 14 dagar utlysa sådant möte att hållas inom två månader från erhållen begäran. Kallelse med förslag till föredragningslista för extra årsmöte skall tillställas medlemmarna senast sju dagar före mötet eller kungöras inom samma tid i ortspressen. Vidare skall kallelsen med förslag till föredragningslista anslås i klubblokalen eller på annan lämplig plats.

Underlåter styrelsen att utlysa eller kalla till extra årsmöte får de som gjort framställningen vidta åtgärder enligt föregående stycke.

Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mötet upptas till behandling.

Om rösträtt på extra årsmöte och om beslutsmässighet vid sådant möte gäller vad som sägs i 16 § och 17 §.

 

VALBEREDNINGEN

22 § Sammansättning, åligganden

Valberedningen består av ordförande och 2 övriga ledamöter valda av årsmötet. Antalet övriga ledamöter skall vara lika fördelat mellan könen. Olika åldersgrupper skall finnas representerade.

Valberedningen utser bland sina ledamöter en vice ordförande. Valberedningen sammanträder när ordföranden eller minst halva antalet ledamöter så bestämmer.
Valberedningen skall senast 30 september tillfråga dem vilkas mandattid utgår vid årsmötets slut, om de vill kandidera för nästa mandattid.

Senast 1 vecka före årsmötet skall valberedningen meddela sitt förslag.


REVISORER

23 § Revision

Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar.

Föreningens räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast 3 veckor före årsmötet.

Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 7 dagar före årsmötet.


STYRELSEN

24 § Sammansättning

Styrelsen består av ordförande samt 8-10 ledamöter. Styrelsen ska bestå av kvinnor och män.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och de övriga befattningshavare som behövs.

Styrelsen är gemensamt ansvarig för sin förvaltning.


25 § Styrelsens åligganden

När årsmöte inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar för föreningens angelägenheter.

Styrelsen skall - inom ramen för RF:s, vederbörande SF:s och dessa stadgar - svara för föreningens verksamhet enligt fastställda planer samt tillvarata medlemmarnas intressen.

● Det åligger styrelsen särskilt att
● tillse att för föreningen gällande lagar och bindande regler iakttas,
● verkställa av årsmötet fattade beslut,
● planera, leda och fördela arbetet inom föreningen,
● ansvara för och förvalta föreningens medel,
● tillställa revisorerna räkenskaper m m enligt 23 §, och
● förbereda årsmöte.

Ordföranden är föreningens officiella representant. Ordföranden skall leda styrelsens förhandlingar och arbete samt övervaka att föreningens stadgar och övriga för föreningen bindande regler och beslut efterlevs. Har ordföranden förhinder skall vice ordföranden träda in i ordförandens ställe. Styrelsen skall besluta om fördelning av arbetsuppgifterna i övrigt. Har inte annat beslutats ankommer nedan angivna uppgifter på sekreteraren och kassören.

Sekreteraren

● förbereda styrelsens sammanträden och föreningens möten,
● föra protokoll över styrelsens sammanträden,
● se till att föreningens handlingar hålls ordnade och förvaras på ett betryggande sätt samt ansvara för att föreningens historia dokumenteras,
● se till att fattade beslut har verkställts,
● om ordföranden inte bestämmer annat, underteckna utgående handlingar,
● årligen upprätta förslag till verksamhetsberättelse för föreningen.

Kassören

● föra medlemsförteckning och se till att medlemmarna betalar beslutade avgifter till föreningen,
● se till att föreningen söker bidrag från stat, kommun och idrottsorganisationer m.fl,
● svara för föreningens bokföring vilket innebär skyldighet att föra bok över föreningens räkenskaper,
● årligen upprätta balans- samt resultaträkningar,
● utarbeta underlag för budget och budgetuppföljning,
● se till att föreningens skatter, avgifter och skulder betalas i rätt tid,
● i förekommande fall upprätta och avge allmän självdeklaration, särskild uppgift, kontrolluppgifter, uppbördsdeklarationer och övriga föreskrivna uppgifter inom skatte- och avgiftsområdet,
● föra inventarieförteckning, i vilken också av föreningen förvärvade priser införs,
● se till att såväl föreningens medlemmar i föreningens verksamhet som föreningens byggnader, idrottsmateriel, priser och övriga tillhörigheter är försäkrade på ett betryggande sätt.


26 § Kallelse, beslutsmässighet och omröstning

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, eller då minst halva antalet ledamöter har begärt det.

Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter är närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense om beslutet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Röstning får inte ske genom ombud.

I brådskande fall får ordföranden besluta att ärende skall avgöras genom skriftlig omröstning eller vid telefonsammanträde. Om särskilt protokoll inte upprättas skall sådant beslut anmälas vid det närmast därefter följande sammanträdet.

Vid sammanträde skall protokoll föras. Protokoll skall justeras av mötesordföranden och av en särskilt utsedd protokolljusterare. Avvikande mening skall antecknas till protokollet.


TVIST

27 § Skiljeklausul

Talan i tvist mellan medlem och föreningen får inte väckas vid allmän domstol. Sådan tvist skall, utom i fall då annan särskild ordning är föreskriven i RF:s eller SF:s stadgar, avgöras enligt lagen om skiljeförfarande. Dock skall följande gälla rörande kostnaderna för skiljeförfarandet. Vardera parten svarar för egna kostnader liksom för kostnaderna för den skiljeman man utsett. Ordförandens kostnader, inklusive kostnaderna för eventuell sekreterare, delas lika mellan parterna.