Dagordning 2020

2020 Årsmötets dagordning:

 

 1. Mötets öppnande
 2. Fastställande av röstlängd för mötet.
 3. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 4. Godkännande av kallelse till möte (mötets behöriga utlysande)
 5. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare
 6. Godkännande av dagordningen
 7. Styrelsens verksamhetsberättelse samt balans- och resultaträkning för verksamhetsåret 2020
 8. Revisionsberättelse
 9. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
 10. Fastställande av medlemsavgifter.
 11. Fastställande av anslag till resebidrag för innevarande räkenskapsår.
 12. Behandling av i rätt tid inkomna motioner.
 13. Val av styrelse, revisorer och valberedning
 14. Utdelning ur MSS fonder
 15. Övriga frågor
 16. Mötet avslutas